ایران و استعمار چپ و راست

در نخستین روزهای انقلاب سال 1357 آدم‌ها چند دسته شدند:…